Nyheter

Bokslutskommuniké 2017

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 56 340 341 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 48 778 368 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 39 420 147 kr
 • Periodens resultat uppgick till 5 739 617 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 kr
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 8 kr, 2 kr per kvartal i enligt med tidigare
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 857 Mkr till 952 Mkr

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 28 833 909 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 26 553 144 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 473 167 kr
 • Periodens resultat uppgick till 3 438 042 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 kr

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
På stämman den 10 maj fastställdes utdelningen till 10 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 4 kr (170717), 2 kr (171016), 2kr (180115) och 2 kr(180416).
Nuvarande hyresvtal med IF Skadeförsäkring AB om 26 000 kvm har förlängts med två år.
Nytt tioårigt hyresavtal med Urogyn om 750 kvm.
Bolaget har bokat en fordran på säljaren om 11,5 Mkr avseende en tvist.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31
  Juli-dec 2017 Jan-dec 2017 Dec 2016-dec 2017
Avkastning på eget kapital 0,99% 1,7% Neg
Balansomslutning, kr 876 711 819 876 711 819 901 585 415
Soliditet 37,9% 37,9% 40,4%
Fastighetens marknadsvärde, kr 952 000 000 952 000 000 857 000 000
Belåningsgrad 53% 53% 58%
Eget kapital per aktie, kr 88,4 88,4 96,8
Antal utestående aktier 3 760 000 3 760 000 3 760 000

 

UTDELNING
Bolaget kommunicerade inför listningen på Nasdaq Stockholm First North målet om att till aktieägarna dela ut motsvarande 8,0 procent avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376 Mkr. På stämman den 10 maj fastställdes utdelningen till totalt 10 kronor per aktie fördelat på 4 utdelningstillfällen med följande avstämningdagar, 4 kr/aktie (170717), 2 kr/aktie (171016), 2kr/aktie (180115) och 2 kr/aktie(180416).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2018: 9 maj 2018
Halvårsrapport 2018: 22 augusti 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 februari 2018

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Wiberg, VD
Telefon: +46 70-689 20 16, e-mail:wibergadvice@gmail.com
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.

2020-02-26
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 178,0 kr (131,6)
 • Nytt kreditavtal om 530 Mkr till fast ränta 0,9% i 3 år
 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 61 129 806 kr (59 146 836)
 • Driftsöverskottet uppgick till 47 485 821 kr (49 635 414)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 36 539 509 kr (40 850 151)
 • Periodens resultat uppgick till 1 964 559 kr (5 130 578)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (1,76)
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 990 Mkr till 1 180 Mkr
 • Styrelsen föreslår att årsstämman höjer utdelningen från 8 kr till 10 kr
2020-02-25
Regulatorisk

Solnabergs styrelse har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2019. Nytt rapportdatum beräknas till onsdagen den 26 februari 2020. Tidigare meddelat rapportdatum var måndagen den 9 mars 2020.

2020-02-21
Regulatorisk

Styrelsens uppfattning är att priset i Erbjudandet varken reflekterar styrelsens uppfattning om Bolagets potential eller den nuvarande aktiekursnivån. Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet.

2019-08-21
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 067 832 kr (29 749 022)
 • Driftsöverskottet uppgick till 22 831 250 kr (24 427 339)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 247 429 kr (19 884 920)
 • Periodens resultat uppgick till -533 167 kr (2 449 240)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (0,65)
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 990 Mkr till 1 075 Mkr
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 150 kr (119,6)
 • Nytt kreditavtal om 530 Mkr till fast ränta 0,9% i 3 år
2019-07-04
Regulatorisk

I syfte att säkra bolagets finansiering till nuvarande gynnsamma marknadsvillkor har Solnaberg refinansierat bolagets totala skuld. Avtalet innebär att Solnaberg med Handelsbanken som kreditgivare säkrat sin finansiering uppgående till 530 mkr med en löptid på 3 år. Lånet löper med en fast ränta under perioden.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.