Aktien

Första dag för handel i Solnaberg Propertys aktie inföll den 12 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 760 000 kronor fördelat på 3 760 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Utdelningspolicy

Utdelning till investerare uppskattas till 8,0 procent årligen från och med sommaren 2017, räknat på totalt eget kapital om 376 miljoner kronor. Utdelningen kommer därefter att betalas ut varje kvartal om bolagsstämman så beslutar. Utdelningarna är beroende av bolagets likviditet och kan komma att bli föremål för bankens förtida godkännande om bankens kovenanter bryts.

Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2018.

Aktieägare  Antal
aktier
Andel av kapital
och röster 
Familjen Kamprads Stiftelse 340 000 9,0%
Danica Pension 273 106 7,3%
EOJ 1933 AB 262 500 7,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 207 532 5,5%
LMK Stiftelsen 200 000 5,3%
Ryds Glas Sverige AB 150 000 4,0%
Catella Bank S.A. Lux 99 151 2,6%
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 75 000 2,0%
UBS Switzerland AG 62 500 1,7%
Bengt Johansson 60 000 1,6%
Totalt 10 största aktieägarna 1 729 789 46,0%
Övriga aktieägare 2 030 211 54,0%
Totalt  3 760 000 100,0% 


First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm  godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. FNCA är utsedd till Certified Adviser.

Handelsinformation

Kortnamn: SOLNA
ISIN-kod: SE0009155211

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank