Aktien

Första dag för handel i Solnaberg Propertys aktie var den 12 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 760 000 kronor fördelat på 3 760 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Utdelning

Solnaberg kommunicerade inför listningen på Nasdaq First North Growth Market målet om att till aktieägarna dela ut motsvarande 8,0% avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376 Mkr
För kommande utdelningar vänligen se Finansiella kalendern.

Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2023.

Aktieägare  Antal
aktier
Andel av kapital
och röster 
Familjen Kamprads Stiftelse 385 000 10,2%
LMK 358 954 9,5%
EOJ 1933 AB 240 000 6,4%
Futur Pension 226 809 6,0%
Ryds Glas Sverige AB 168 000 4,5%
SIX SIS AG 101 231 2,7%
Roskutan AB 100 000 2,7%
Bengt Johansson 99 064 2,6%
Avanza Pension 93 663 2,5%
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 75 000 2,5%
Totalt 10 största aktieägarna 1 847 721 49,1%
Övriga aktieägare 1 912 279 50,9%
Totalt  3 760 000 100,0% 


Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: SOLNA
ISIN-kod: SE0009155211

Certified Adviser

Humlegårdsgatan 5
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 8 528 00 399
www.fnca.se

Likviditetsgarant

Pareto Securities