Aktien

Första dag för handel i Solnaberg Propertys aktie var den 12 oktober 2016. Bolaget har ett aktieslag och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 3 760 000 kronor fördelat på 3 760 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Utdelning

Solnaberg kommunicerade inför listningen på Nasdaq First North Growth Market målet om att till aktieägarna dela ut motsvarande 8,0% avkastning, beräknat på av aktieägarna tillskjutet eget kapital om 376 Mkr
För kommande utdelningar vänligen se Finansiella kalendern.

Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2021.

Aktieägare  Antal
aktier
Andel av kapital
och röster 
Familjen Kamprads Stiftelse 385 000 10,2%
LMK 264 454 7,0%
EOJ 1933 AB 262 500 7,0%
Futur Pension 249 047 6,5%
Ryds Glas Sverige AB 168 000 4,5%
SIX SIS AG 120 101 3,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 99 318 2,6%
Bengt Johansson 98 171 2,6%
Roskutan AB 85 000 2,3%
Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti 75 000 2,0%
Totalt 10 största aktieägarna 1 806 591 48,0%
Övriga aktieägare 1 953 409 52,0%
Totalt  3 760 000 100,0% 


Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm  godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. FNCA är utsedd till Certified Adviser.

Handelsinformation

Kortnamn: SOLNA
ISIN-kod: SE0009155211

Certified Adviser

Humlegårdsgatan 5
Box 5807
102 48 Stockholm

+46 8 528 00 399
www.fnca.se

Likviditetsgarant

Pareto Securities