Bolagsordning

Bolagsordning

Solnaberg Property AB (publ)

Org.nr 5590422464

§1 Firma

Bolagets företagsnamn är Solnaberg Property AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 

§3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor. 

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 3 500 000 stycken och högst 14 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. 

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 

§9 Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara uppdagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Senaste dag för anmälan får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 

§10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om;
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, om sådan har utsetts.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och suppleanter samt revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare, som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den aktieägare, som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på bolagsstämma 16 maj 2023.