Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 200 Mkr till 1 300 Mkr
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 205,30 kr (179,00)
 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 64 199 702 kr (62 770 503)
 • Driftsöverskottet uppgick till 51 894 570 kr (49 588 474)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 049 189 kr (40 345 322)
 • Periodens resultat uppgick till 5 095 563 kr (4 612 550)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,35 kr (1,23)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 10 kr per aktie

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI- 31 DECEMBER 2021

 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 31 790 092 kr (31 710 368)
 • Driftsöverskottet uppgick till 27 504 882 kr (24 890 007)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 115 455 kr (20 363 114)
 • Periodens resultat uppgick till 3 406 928 kr (2 274 625)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 kr (0,60)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 205,3 kr (179,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Koncernen utvecklas som beräknat och verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på förhand, med relativt stor precision, går att beräkna.

Solnaberg följer utvecklingen avseende Covid-19 och påverkan på bolaget har hittills varit ytterst begränsad.

Under verksamhetsåret 2021 har ett nytt utökat hyresavtal tecknats med Urogyn AB. Det nya hyresavtalet är på 1550 m2 med en hyresperiod till 2032 att jämföra med det tidigare avtalet som var till 2028. I samband med det nya hyresavtalet tecknades har if Skadeförsäkring frånträtt yta i förtid och har betalat en engångsersättning om 2 787 200 kr vilken har redovisats under övriga rörelseintäkter.

En refinansiering av Solnaberg Bladet 3 PropCo AB har genomförts med svensk affärsbank. Den nya finansieringen utgörs av fyraårigt grönt låneavtal med en lånekostnad om 0,95% marginal på Stibor 90 dagar.

På årsstämman den 14 maj 2021 fastställdes utdelningen till 10 kr per aktie fördelat på fyra avstämningsdagar, 2,50 kr (21-07-13), 2,50 kr (21-10-12), 2,50 kr (22-01-11) och 2,50 kr (22-04-12).

Bokslutskommunikén finns bifogad till detta pressmeddelande och tillgänglig via Solnaberg Propertys hemsida: http://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Stockholm den 9 mars 2022
Solnaberg Property AB (publ)

Pontus Kågerman
Ordförande

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Magnus Ryd
Styrelseledamot

Johan Ericsson
VD

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Årsstämma för år 2021 kommer att avhållas 18 maj 2022

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information kan erhållas av:
Johan Ericsson, VD

mail; [email protected]

telefon: 070 544 00 00
alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB, [email protected] resp 08-528 003 99, som Certified Adviser.