Pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Solnaberg Property AB, org.nr 5590422464, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 15:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman. Aktieägare som vill delta vid årsstämman uppmanas att göra det genom att lämna fullmakt.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021, dels anmäla sig till bolaget skriftligen senast onsdagen den 12 maj 2021. Anmälan kan göras per e-post till [email protected] eller per post till Solnaberg Property AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att i eget namn tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 7 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.

11. Val av styrelse och revisionsbolag, eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 4), och

- att bolagets tillgängliga vinstmedel disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och att utdelning sker med totalt 10 kronor per aktie fördelat på fyra utdelningstillfällen om 2:50 kronor med 13/7 2021, 12/10 2021, 11/1 2022 och 12/4 2022 som avstämningsdagar och med betalningsdagar tre vardagar efter respektive avstämningsdag (p. 8 b).

Aktieägare i bolaget föreslår:

- att styrelsens ordförande Pontus Kågerman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),

- att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (p. 9),

- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses (p. 10), och

- att Christian Krüeger, Pontus Kågerman och Magnus Ryd ska omväljas till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att MAZAR SET Revisionsbyrå AB, med David Johansson som huvudansvarig revisor, ska väljas till revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.solnabergproperty.se) samt även hos bolaget. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2021

SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Johan Ericsson, vd, telefon: +46(0)70-544 00 00, e-mail: [email protected], alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

VERKSAMHETEN
Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt genom Solnaberg Bladet 3 PropCo AB äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, [email protected], är bolagets Certified Adviser.