Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;

Räkenskaper och utdelning

  • Att fastställa i årsredovisningen intagna balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020 samt i koncernresultaträkningen intagen i koncernresultaträkningen per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020.
  • Att fastställa utdelningen till 10 kronor per aktie med fyra utbetalningstillfällen med vardera 2,50 kr per aktie.
  • Att fastställa avstämningsdagarna för erhållande av utdelning till den 13 juli 2021, 12 oktober 2021, 11 januari 2022 och 12 april 2022.

Styrelse och arvoden

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
  • Att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med 160 000 kr till ordförande och med 100 000 till envar av övriga ledamöter samt till att bolagets revisor skall arvoderas enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • Att omvälja Pontus Kågerman, Christian Krüeger och Magnus Rydh till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Revisor

  • Att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 18 maj 2021

Styrelsen

Ytterligare information kan erhållas av Johan Ericsson, VD, mail; [email protected]

telefon 070 544 00 00 alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ),
www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) ar FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8-528 00 399.