Pressmeddelanden

Pressmeddelande Halvårsrapport per 2021-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 32 409 610 kr (31 060 135)
 • Driftsöverskottet uppgick till 24 389 688 kr (24 698 467)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 933 734 kr (19 982 208)
 • Periodens resultat uppgick till 1 688 635 kr (2 337 925)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,45 kr (0,62)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 173,4 (175,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN SAMT KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Solnaberg har inte vidkänts några effekter av Covid-19 pandemin förutom att några hyresgäster har valt att anpassa sina arbetsformer under pandemin innebärande en minskad kontorsnärvaro. Då samtliga större hyresavtal har långa återstående löptider har förändrade arbetsformer under den pågående pandemin inte skapat osäkerhet om uthyrningsläget. I stället har några av Solnabergs hyresgäster anmält intresse av att öka sin förhyrda yta och i anslutning därtill förlänga nu gällande avtalsperioder. I juli 2021 tecknades ett nytt utökat hyresavtal med Urogyn Sverige som sedan tidigare förhyr 775 m2 i fastigheten. Det nya kontraktet är på 1550 m2 och med en hyresperiod till 2032 att jämföra med det tidigare avtalet som var till 2028.Urogyn Sveriges utökade förhyrning i fastigheten har möjliggjorts genom att IF Skadeförsäkringar frånträtt motsvarande yta.

För Solnaberg innebär kontraktsförändringen en ökad nettohyresintäkt om 913 tkr per år samtidigt som i ordningsställandet av Urogyns lokaler innebär en investering om ca 11 000 tkr.

På årsstämman den 18 maj 2021 fastställdes utdelningen till 10 kr per aktie fördelat på fyra utdelningstillfällen; 2,50 kr (21-07-13), 2,50 kr (21-10-12), 2,50 kr (22-01-11) och 2,50 kr (22-04-12).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2021: 9 mars 2022
Årsstämma: 18 maj 2022

YTTERLIGARE INFORMATION
Johan Ericsson, VD, [email protected] alt +46 70 544 00 00

alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Rapporten återfinnes på: www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. [email protected] resp 08-528 003 99.

2022-06-03

Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.

2022-05-18
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;

2022-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.

2022-03-09
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 200 Mkr till 1 300 Mkr
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 205,30 kr (179,00)
 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 64 199 702 kr (62 770 503)
 • Driftsöverskottet uppgick till 51 894 570 kr (49 588 474)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 049 189 kr (40 345 322)
 • Periodens resultat uppgick till 5 095 563 kr (4 612 550)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,35 kr (1,23)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 10 kr per aktie
2021-07-12

Solnaberg Property AB har tecknat ett nytt utökat hyresavtal med Urogyn AB som sedan tidigare förhyr 775 m2 i fastigheten Bladet 3 Solna. Det nya kontraktet med Urogyn AB är på 1550 m2 med en hyresperiod till 2032 att jämföra med det tidigare avtalet som var till 2028.

1
2
3
4
5