Pressmeddelanden

Pressmeddelande HalvÄrsrapport per 2021-06-30

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021

  • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 32 409 610 kr (31 060 135)
  • Driftsöverskottet uppgick till 24 389 688 kr (24 698 467)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 933 734 kr (19 982 208)
  • Periodens resultat uppgick till 1 688 635 kr (2 337 925)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,45 kr (0,62)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 173,4 (175,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER PERIODEN SAMT KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN

Solnaberg har inte vidkänts några effekter av Covid-19 pandemin förutom att några hyresgäster har valt att anpassa sina arbetsformer under pandemin innebärande en minskad kontorsnärvaro. Då samtliga större hyresavtal har långa återstående löptider har förändrade arbetsformer under den pågående pandemin inte skapat osäkerhet om uthyrningsläget. I stället har några av Solnabergs hyresgäster anmält intresse av att öka sin förhyrda yta och i anslutning därtill förlänga nu gällande avtalsperioder. I juli 2021 tecknades ett nytt utökat hyresavtal med Urogyn Sverige som sedan tidigare förhyr 775 m2 i fastigheten. Det nya kontraktet är på 1550 m2 och med en hyresperiod till 2032 att jämföra med det tidigare avtalet som var till 2028.Urogyn Sveriges utökade förhyrning i fastigheten har möjliggjorts genom att IF Skadeförsäkringar frånträtt motsvarande yta.

För Solnaberg innebär kontraktsförändringen en ökad nettohyresintäkt om 913 tkr per år samtidigt som i ordningsställandet av Urogyns lokaler innebär en investering om ca 11 000 tkr.

På årsstämman den 18 maj 2021 fastställdes utdelningen till 10 kr per aktie fördelat på fyra utdelningstillfällen; 2,50 kr (21-07-13), 2,50 kr (21-10-12), 2,50 kr (22-01-11) och 2,50 kr (22-04-12).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2021: 9 mars 2022
Årsstämma: 18 maj 2022

YTTERLIGARE INFORMATION
Johan Ericsson, VD, [email protected] alt +46 70 544 00 00

alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Rapporten återfinnes på: www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. [email protected] resp 08-528 003 99.