Pressmeddelanden

Solnaberg Property Bokslutskommuniké 2016

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015 - 31 DECEMBER 2016

  • Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr
  • Driftsöverskottet uppgick till 11 546 569 kr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 346 kr
  • Periodens resultat uppgick till - 5 582 712 kr
  • Resultat per aktie uppgick till -1,48 kr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kr per aktie

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Den 30/9 förvärvades fastighetsbolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB, namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.

Finansiell översikt/nyckeltal

  2016-12-31
Dec 2015 - Dec 2016
Avkastning på eget kapital Neg
Balansomslutning, kr 901 585 415
Soliditet 40,4%
Fastighetens marknadsvärde, kr 857 000 000
Eget kapital per aktie, kr 96,8
Belåningsgrad 59%
Antal utestående aktier*  3 760 000

*Ingen utspädning förekommer
Intäkter och kostnader från koncernens fastighet redovisas from 2016-09-30.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN
På extra stämma den 28 september beslutades om en nyemission om 376 000 000. Den 30 september tillträdde bolaget aktierna i CMNRE Baldet 3 PropCo AB.
I samband med att bolaget såldes i sep har säljaren påtagit sig att färdigställa ombyggnadsarbeten på ca 51, 5 Mkr. Ca 38,5 Mkr är färdigsställda vid årsskiftet. Blir dessa projekt dyrare ska överskjutande belopp betalas av säljaren.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Ny hyresgäst Aktiv Ortopedteknik AB har tillträtt renoverade lokaler, ca 2.000 kvm, from 2017-02-01. From 2017-01-01 har IF tillträtt helt nyrenoverade lokaler om ca 1 300 kvm.
Under våren 2017 ska betydande investeringar färdigställas avseende markarbeten, bl.a har man tillskapat ca 40 nya parkeringsplatser.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma 2017: 10 maj 2017
Halvårsrapport 2017: 23 augusti 2017

Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida under vecka 13.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 mars 2017

Solnaberg Property AB (publ)

Pontus Kågeman
Ordförande

Christian Kreuger  
Styrelseledamot

Magnus Ryd
Styrelseledamot

Torbjörn Wiberg  
Vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Wiberg, vd
Telefon: +46 70-689 20 16, e-mail:[email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se.

VERKSAMHETEN
Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolagbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget.
Bolaget förvärvade under sep 2016, fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.