Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;

Räkenskaper och utdelning

  • Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2021, resultaträkning för räkenskapsåret 2021, koncernbalansräkning per den 31 december 2021 och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021.
  • Att fastställa utdelningen till 10 kronor per aktie med fyra utbetalningstillfällen med 2,50 kronor per aktie.
  • Att fastställa avstämningsdagarna för erhållande av utdelning till den 13 juli 2022, 12 oktober 2022, 11 januari 2023 och 12 april 2023.

Styrelse och arvoden

  • Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.
  • Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 200 000 kr till ordförande och med 130 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att bolagets revisor ska arvoderas enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • Att omvälja Pontus Kågerman, Christian Krüeger och Magnus Ryd till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Revisor

  • Att utse MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor med David Johansson som huvudansvarig revisor. 

Stockholm den 18 maj 2022
Styrelsen

Ytterligare information kan erhållas av Johan Ericsson, VD, mail: [email protected]
telefon 070544 00 00 alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Om Solnaberg Property

Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget.
Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8528 00 399.